Tổ Quản trị mạng

TỔ QUẢN TRỊ MẠNG

1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Tổ Quản trị mạng

- Địa chỉ: 172 An Dương Vường, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

- Năm thành lập: 2020

- Điện thoại: 

- Email: quantrimang@cdktcnqn.edu.vn

2. Tổ chức nhân sự

Tổ trưởng 

KS. Nguyễn Ngọc Vinh

- Email: nguyenngocvinh@cdktcnqn.edu.vn

Nhân viên

 

ThS. Lê Tuấn Anh

- Email: letuananh@cdktcnqn.edu.vn

 

KS. Trần Quốc Hùng

- Email: tranquochung@cdktcnqn.edu.vn

KS. Nguyễn Hữu Thi

- Email: nguyenhuuthi@cdktcnqn.edu.vn

 

3. Chức năng

- Tham mưu và giúp Ban giám hiệu trong việc quản lý, vận hành, khai thác cơ sở hạ tầng kỹ thuật (các thiết bị mạng, thiết bị mạng truyền dẫn, băng thông, …) và các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong Nhà trường.

- Quản lý, điều hành hệ thống thông tin, mạng xã hội, phối hợp xử lý sự cố bảo mật thông tin trên mạng nội bộ và internet liên quan đến các hoạt động của Nhà trường.

- Thực hiện bảo dưỡng, ứng cứu, xử lý sự cố các hệ thống thông tin trong phạm vi được phân công.

- Tham gia tư vấn, xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống thông tin. Tập huấn sử dụng phần mềm và các thiết bị kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Thiết lập, quản lý và giám sát kho dữ liệu phục vụ công tác dạy và học và các hoạt động khác của Nhà trường.

4. Nhiệm vụ

- Quản lý, xây dựng trung tâm điều hành thông tin và quản trị cơ sở dữ liệu của Nhà trường.

- Thực hiện các yêu cầu kết nối mạng giữa Nhà trường với các đơn vị cấp trên.

- Nghiên cứu, đề xuất, tiếp nhận và triển khai các dự án công nghệ thông tin của Nhà trường, các phần mềm nghiệp vụ phục vụ công tác đào tạo và quản lý. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường nghiên cứu, phát triển tài nguyên công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý và đào tạo nhằm đồng bộ hóa dữ liệu theo sự phân công của Ban giám hiệu.

- Đảm bảo sự hoạt động liên tục của các trang tin điện tử và phần mềm ứng dụng được Nhà trường giao.

- Tham gia xây dựng, đề xuất với lãnh đạo Nhà trường phê duyệt quy chế quản lý công nghệ thông tin và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, triển khai, quản lý cơ sở hạ tầng Công nghệ Thông tin và mạng máy tính của Trường.

- Quản trị hệ thống máy chủ, đường truyền Internet và các thiết bị mạng của Nhà trường, bảo đảm sự hoạt động liên tục, thông suốt của hệ thống mạng.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Trường và các tổ chức có liên quan thực hiện công tác bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống thông tin.

- Tổ chức tập huấn, triển khai và hỗ trợ các phòng ban, khoa, Trung tâm trong Nhà trường sử dụng các trang thiết bị công nghệ và phần mềm quản lý.

- Quản lý và vận hành cổng thông tin điện tử, mạng xã hội của Nhà trường; tư vấn, đề xuất ý kiến về trang bị mới, nâng cấp, cải tiến các hệ thống trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất thuộc phạm vi, chức năng quản lý.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan biên tập nội dung các hoạt động, sự kiện do Nhà trường tổ chức về giáo dục nghề nghiệp đăng tin lên cổng thông tin điện tử, mạng xã hội của trường.

- Triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông và quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Nhà trường trên cổng thông tin điện tử, mạng xã hội nhằm góp phần phát triển hợp tác, thu hút các nguồn lực cho sự phát triển của Nhà trường.

- Quản lý, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa cơ sở vật chất, các trang thiết bị được Nhà trường giao; Quản lý về kỹ thuật các chương trình phần mềm ứng dụng.

- Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, chủ động thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ … cho cán bộ của Tổ quản trị mạng để không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng khác trong Trường (phòng, khoa, trung tâm …) để làm tốt nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.