THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

- Năm 1986: Huân chương Lao động hạng Ba.

- Năm 1996: Huân chương Lao động hạng Nhì,

- Năm 2001: Huân chương Lao động hạng Nhất, QĐ số 202/KT/CT ngày 17/4/2002.

- Năm 2011: Huân chương Độc lập hạng Ba, QĐ số 2145 QĐ/CTN ngày 18/11/2011.

- Năm 2006: Cờ Thi đua của UBND tỉnh Bình Định, QĐ số 1072/QĐ-CTUBND, ngày 11/5/2007.

- Năm 2007:

+ Danh hiệu tập thể LĐXS, số QĐ số 2321/QĐ-CTUBND, ngày 9/10/2007.

+ Cờ Thi đua của UBND tỉnh Bình Định, QĐ số QĐ số 1881/QĐ-CTUBND ngày 08/9/2008

- Năm 2008:

+ Danh hiệu tập thể LĐXS, số 2209/QĐ-CTUBND ngày 17/10/2008;

+ Cờ Thi đua của UBND tỉnh Bình Định, QĐ số 868/QĐ-CTUBND ngày 15/4/2009;

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, QĐ số 123/QĐ-TTg ngày 22/01/2009).

- Năm 2009:

+ Danh hiệu tập thể LĐXS, số 868/QĐ-CTUBND ngày 15/4/2009.

- Năm 2010:

+ Danh hiệu tập thể LĐXS, QĐ số 2066/QĐ-CTUBND ngày 13/9/2010.

- Năm 2011:

+ Danh hiệu tập thể LĐXS, QĐ số 1978/QĐ-CTUBND ngày 31/8/2011;

+ Được tặng “Biểu tượng vàng nguồn nhân lực Việt Nam” lần thứ I,  QĐ số 574/QĐ-LHH ngày 15/9/2011.

- Năm 2012:

+ Danh hiệu tập thể LĐXS, QĐ số 1897/QĐ-CTUBND ngày 06/9/2012;

+ Bằng khen của UBND tỉnh Bình Định, QĐ số 2191/QĐ - CTUBND ngày 09/10/2012.

- Năm 2013:

+ Danh hiệu tập thể LĐXS, QĐ số 2698/QĐ – CTUBND, ngày 25/9/2013.

- Năm 2014:

+ Danh hiệu tập thể LĐXS, QĐ số 3036/QĐ–CTUBND, ngày 10/9/2014;

+ Bằng khen của UBND tỉnh Bình Định, QĐ số 2984/QĐ-UBND ngày 06/9/2014.

- Năm 2015:

+ Danh hiệu tập thể LĐXS, QĐ số 3093/QĐ–CTUBND,ngày 09/9/2015;

+ Bằng khen của Bộ LĐ-TB và XH, QĐ số Số 1200/QĐ-LĐTBXH, ngày 21/8/2015;

+ Bằng khen của UBND tỉnh Bình Định, QĐ số 3326/QĐ-UBND, ngày 25/9/2015.

- Năm 2016:

+ Danh hiệu tập thể LĐXS, QĐ số 2868/QĐ-UBND ngày 16/8/2016;

+ Cờ Thi đua của UBND tỉnh Bình Định, QĐ số 3055/QĐ-UBND ngày 26/8/2016;

+ Cờ thi đua của Chính phủ, QĐ số 1910/QĐ-TTg ngày 04/10/2016;

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, QĐ số 1902/QĐ-TTg ngày 04/10/2016.

- Năm 2017:

+ Danh hiệu tập thể LĐXS, QĐ số 2736/QĐ-UBND ngày 02/8/2017;

+ Bằng khen của UBND tỉnh Bình Định, QĐ 3052/QĐ-UBND ngày 23/8/2017.

Năm 2018:

+ Danh hiệu tập thể LĐXS, QĐ 2615/QĐ-UBND ngày 02/8/2018;

+ Bằng khen của UBND tỉnh Bình Định, QĐ 3030/QĐ-UBND ngày 07/9/2018.

Năm 2019:

+ Danh hiệu tập thể LĐXS, QĐ số 2820/QĐ-UBND ngày 14/8/2019.

+ Cờ Thi đua của UBND tỉnh Bình Định, QĐ số 3324/QĐ-UBND ngày 17/9/2019.

+ Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, QĐ số 1356/QĐ-TTg ngày 11/10/2019.