Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, do Hiệu trưởng quyết định thành lập; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng được phân công nhiệm vụ phụ trách công tác học sinh, sinh viên.

Chức năng

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý và thực hiện các công tác liên quan đến học sinh, sinh viên của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ  Quy Nhơn như: công tác giáo dục, tuyên truyền; công tác quản lý học sinh, sinh viên; công tác hỗ trợ và dịch vụ đối với học sinh, sinh viên; công tác báo cáo, thống kê liên quan đến học sinh, sinh viên theo đúng quy chế, qui định tại Thông tư số 17/2017/TT-LĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, cao đẳng và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Phụ trách và theo dõi công tác học sinh, sinh viên của Nhà trường coi đây là công tác trọng tâm, bao gồm tổng thể các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, quản lý, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ đối với học sinh, sinh viên nhằm đảm bảo các mục tiêu giáo dục nghề nghiệp của Nhà trường.

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ 1: Công tác tham mưu

- Xây dựng, hướng dẫn thực hiện các qui định cụ thể trong Quy chế công tác học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn và các văn bản khác liên quan đến quản lý học sinh, sinh viên, các chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành.

- Xây dựng Kế hoạch hoạt động công tác học sinh, sinh viên như: hoạt động văn nghệ, thể thao; hoạt động xã hội... và đề xuất bố trí nguồn lực để thực hiện Kế hoạch.

- Tham mưu thành lập Hội đồng; Phối hợp và tổng hợp trong việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của Học sinh - Sinh viên từng học kỳ, năm học và toàn khóa học, theo 4 tiêu chí và thang điểm 100.

- Tham mưu thành lập Hội đồng khen thưởng và kỷ luật Học sinh - Sinh viên.

- Tham mưu cho lãnh đạo về công tác an ninh, trật tự, an toàn cho học sinh, sinh viên; Phối hợp với các phòng ban đơn vị và gia đình trong việc quản lý học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú và các chế độ chính sách nội trú có liên quan đến học sinh, sinh viên.

Nhiệm vụ 2: Tổ chức hoạt động giáo dục, tuyên truyền

a) Giáo dục chính trị tư tưởng: Giáo dục, tuyên truyền để học sinh, sinh viên nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; có lý tưởng, tri thức pháp luật và bản lĩnh chính trị vững vàng;

b) Giáo dục đạo đức, lối sống: Giáo dục, tuyên truyền cho học sinh, sinh viên về những giá trị, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, chuẩn mực đạo đức chung của xã hội, đạo đức nghề nghiệp; lối sống lành mạnh, văn minh phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc; ý thức trách nhiệm của cá nhân đối với tập thể, cộng đồng;

c) Tổ chức và quản lý các đợt sinh hoạt công dân cho Học sinh – Sinh viên đầu năm theo kế hoạch; Tổ chức và phối hợp tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật, chế độ và các sinh hoạt chính trị khác;

d) Theo dõi công tác phát triển Đảng trong Học sinh - Sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi cho Học sinh - Sinh viên phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam và tham gia hoạt động Đoàn thể trong nhà trường; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị, xã hội khác có liên quan trong hoạt động phong trào của Học sinh - Sinh viên;

đ) Giáo dục thể chất: Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ và bồi dưỡng các kỹ năng sống, kỹ năng chăm sóc sức khỏe gia đình và cộng đồng. Tổ chức các phong trào quần chúng đấu tranh phòng chống ma tuý, phòng chống tội phạm và phòng chống tệ nạn xã hội...; tổ chức các cuộc thi về các nội dung trên cho học sinh - sinh viên.

Nhiệm vụ 3: Công tác quản lý học sinh, sinh viên

a) Tổ chức và phối hợp với Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, Phòng Đào tạo, các Khoa tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định;

b) Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý, lưu trữ hồ sơ; thực hiện các báo cáo về công tác Học sinh - Sinh viên cho cấp trên và khi có yêu cầu giải quyết các công việc hành chính liên quan đến học sinh, sinh viên;

c) Theo dõi, tổ chức việc đánh giá ý thức học tập, kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên; phát động, tổ chức các phong trào thi đua, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học; tham dự hội thi văn hóa, hội diễn văn nghệ, hội thao; giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của học sinh, sinh viên; thường trực công tác khen thưởng và kỷ luật học sinh, sinh viên;

d) Tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện chế độ chính sách đối với Học sinh - Sinh viên. Hướng dẫn và giải quyết thực hiện các thủ tục hành chính cho Học sinh - Sinh viên như xác nhận là Học sinh - Sinh viên của trường; làm các thủ tục miễn, giảm học phí, trợ cấp ưu đãi, trợ cấp xã hội, chương trình vay vốn học tập theo đúng quy định của Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và của nhà trường. Đề xuất với Ban Giám hiệu việc xét miễn, giảm học phí, tạm hoãn đóng học phí cho học sinh, sinh viên thuộc đối tượng chính sách và gia đình khó khăn;

đ) Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên; phối hợp với công an và chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, giải quyết các vụ việc liên quan đến tất cả học sinh, sinh viên trong và ngoài Nhà trường;

e) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến học sinh, sinh viên; Là đầu mối tiếp nhận, giải quyết mọi đề xuất, đơn từ, khiếu nại, khiếu tố liên quan đến học sinh, sinh viên để tham mưu, đề xuất xử lý;

f) Quản lý học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú:  xét, tiếp nhận, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế quản lý học sinh, sinh viên ở nội trú; phối hợp với cơ quan công an và chính quyền địa phương trong việc quản lý học sinh, sinh viên ở ngoại trú;

g) Phối hợp với chính quyền và công an địa phương trên địa bàn trường đặt trụ sở và nơi Học sinh - Sinh viên tạm trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho Học sinh - Sinh viên, phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến Học sinh - Sinh viên ;

h) Phối hợp theo dõi về công tác GVCN/cố vấn học tập của các lớp.

Nhiệm vụ 4: Công tác hỗ trợ và dịch vụ đối với học sinh, sinh viên

a) Tư vấn cho học sinh, sinh viên xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phù hợp với mục tiêu, năng lực, sức khỏe;

b) Triển khai dịch vụ công tác xã hội trong Nhà trường; tạo điều kiện giúp đỡ học sinh, sinh viên là người khuyết tật, người thuộc diện chính sách, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và học sinh, sinh viên thuộc nhóm đối tượng cần sự hỗ trợ;

c) Giáo dục kỹ năng mềm, kiến thức khởi nghiệp; bồi dưỡng kiến thức về sức khỏe sinh sản và các kiến thức, kỹ năng bổ trợ cần thiết khác cho học sinh, sinh viên;

d) Thông tin, tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên;

đ) Tổ chức các hoạt động phối hợp giữa Nhà trường và doanh nghiệp, các tổ chức sử dụng người lao động trong các vấn đề về: hỗ trợ tìm việc làm bán thời gian, chỗ ở trong thời gian học tập; giới thiệu việc làm sau đào tạo; phối hợp thực hiện kế hoạch đưa học sinh, sinh viên đi kiến tập, thực tập tại các doanh nghiệp nhằm tăng cường rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên phù hợp với yêu cầu thực tiễn;

e) Hỗ trợ học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học, tham gia các cuộc thi tay nghề, thi sáng tạo... triển khai những ứng dụng khoa học vào thực tế, nhằm phát huy, sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy nghề và đem lại thành tích cho Nhà trường.

Nhiệm vụ 5: Công tác tổng hợp, báo cáo, thống kê: Thực hiện công tác báo cáo, thống kê về học sinh, sinh viên, thực trạng việc làm của học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Nhiệm vụ 6: Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức

Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên có 17 người

- Trưởng phòng:                    01 người

- Phó Trưởng phòng:             02 người

- Các nhân viên:                    14 người

Nhân sự

  

Trưởng phòng: Ông Trần Đình Anh

 

Phó Trưởng phòng thứ nhất: Ông Đặng Văn Thông

 

Phó Trưởng phòng thứ hai: Ông Trần Văn Toàn

 

Nhân viên thực hiện công tác HSSV:

Ông Ngô Anh Dũng

 

Bà Trần Thục Linh

 

Ông Nguyễn Văn Lợi

 

Ông Võ Minh Lực

 

Ông Huỳnh Văn Thiên

 

Bà Trần Ngọc Hoài Thương

 

Bà Trần Thị Thanh Xuân

 

Bà Trần Nguyễn Lan Vy

 

Nhân viên thực hiện quản lý Ký túc xá:

Bà Nguyễn Thị Cẩm Hường

 

Bà Nguyễn Thị Hồng Trinh

 

Nhân viên Bảo vệ Ký túc xá:

Ông Nguyễn Văn Giao

 

Ông Hồ Văn Hải

 

Phạm Bá Lực

 

Võ Thành Khoa

 

Nhân viên sửa chữa điện nước ký túc xá:

Ông Nguyễn Hữu Phước