Phòng Tổ chức - Nhân Sự

1. Thông tin chung

          - Tên đơn vị: Phòng Tổ chức Cán bộ

          - Địa chỉ: 684 Hùng Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

          - Điện thoại:

          - Email: caodangktcnqn@gmail.com

          - Năm thành lập: 2014

2. Tổ chức nhân sự

Trưởng phòng

ThS. NGUYỄN TIẾN PHONG

Email: nguyentienphong@cdktcnqn.edu.vn

Phó Trưởng phòng

ThS. HOÀNG LÊ ĐÔNG THẢO

Email: hoangledongthao@cdktcnqn.edu.vn

Nhân viên

CN. PHẠM NGUYỄN HỒNG NGA

Email: phamnguyenhongnga@cdktcnqn.edu.vn

Nhân viên

CN. NGUYỄN NGỌC TRÂM

Email: nguyenngoctram@cdktcnqn.edu.vn

Nhân viên

ThS.  ĐINH MAI THẢO

Email: dinhmaithao@cdktcnqn.edu.vn

Nhân viên

ThS. NGUYỄN DƯ NGHĨA

Email: nguyendunghia@cdktcnqn.edu.vn

Nhân viên

ThS. TRẦN THỊ MỸ HOÀ

Email: tranthimyhoa@cdktcnqn.edu.vn

Nhân viên

ThS. PHẠM THỊ DỊU

Email: phamthidiu@cdktcnqn.edu.vn

3. Chức năng

Phòng Tổ chức cán bộ là đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, có chức năng tham mưu và giúp Ban giám hiệu xây dựng, kiện toàn, thực hiện công tác quản lý nhân sự, tối ưu hóa tổ chức bộ máy bảo đảm hoạt động có hiệu quả; thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, bảo đảm chế độ, chính sách và tiền lương cho cán bộ, giảng viên và người lao động; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác bảo vệ chính trị nội bộ và pháp luật; công tác quản lý người nước ngoài; thực hiện các thủ tục quản lý các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài đến Trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Trường, từ Trường ra nước ngoài. Làm đầu mối giúp Ban giám hiệu tổ chức các cuộc làm việc mang tính chất đối ngoại liên quan đến tổ chức, cá nhân ở nước ngoài; thống kê, tổng hợp số liệu, tổng hợp báo cáo của trường hàng tháng, quý, học kỳ và hàng năm; thừa lệnh Hiệu trưởng ký các văn bản, giấy tờ liên quan đến công chức, viên chức và người lao động theo thẩm quyền được giao;thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

4. Nhiệm vụ

1. Tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của công tác tổ chức bộ máy

a) Tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, đề xuất phương án kiện toàn tổ chức bộ máy của Trường và các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường; xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, mối quan hệ giữa các đơn vị trong Trường;

b) Phối hợp với các đơn vị xây dựng chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường. Xây dựng và theo dõi thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, Quy chế làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và các văn bản liên quan đến công tác tổ chức cán bộ của Trường;

c) Giúp Ban giám hiệu thực hiện công tác quản lý đối với các Hội, các Trung tâm, các Câu lạc bộ do Trường thành lập theo quy định;

d) Phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định các quy định, quy chế, quy tắc, nội quy trong Trường đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật;

đ) Tham mưu và tổ chức thực hiện các nội dung về cải cách tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ, viên chức của Trường;

e) Thực hiện công tác thống kê, báo cáo và công tác bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy theo yêu cầu của Trường và các cơ quan chức năng.

2. Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác quản lý nhân sự

a) Tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ, viên chức hàng năm và từng giai đoạn; tham mưu cho lãnh đạo về công tác quản lý nhân sự trong toàn Trường; thường trực Hội đồng tuyển dụng của trường;

b) Hướng dẫn các đơn vị xác định vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; tổng hợp, tham gia thẩm định vị trí việc làm và trình Hiệu trưởng phê duyệt;

c) Xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng, tiếp nhận giảng viên, cán bộ, viên chức, ký hợp đồng và thuyên chuyển, chấm dứt hợp đồng lao động. Phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá hết thời gian thử việc, tập sự, trợ giảng đối với giảng viên, cán bộ, viên chức;

d) Xây dựng quy định về tiêu chuẩn chức danh quản lý các đơn vị. Thực hiện công tác quy hoạch và quy trình bổ nhiệm chức danh quản lý các đơn vị;

đ) Thực hiện công tác đánh giá, phân loại cán bộ, giảng viên, nhân viên và người lao động hàng năm và định kỳ theo quy định;

e) Thực hiện công tác quản lý, cập nhật, khai thác hồ sơ, lý lịch cán bộ, viên chức, giảng viên và lao động hợp đồng trong Trường theo quy định của pháp luật; lập các biểu và báo cáo thống kê nhân sự định kỳ theo quy định;

g) Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị về phân cấp quản lý và công tác quản lý nhân sự;

h) Thực hiện công tác thống kê, báo cáo vá công tác bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý nhân sự theo yêu cầu của Trường và các cơ quan chức năng.

3. Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác chế độ, chính sách và tiền lương

a) Tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện các chế độ chính sách về tiền lương; chế độ học tập, bồi dưỡng; Thường trực Hội đồng nâng lương, thay đổi chức danh nghề nghiệp, nâng ngạch, nâng bậc của Trường;

b) Tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức, giảng viên, nhân viên và người lao động trong Trường;

c) Theo dõi, xác nhận hệ số lương, tiền công, các khoản phụ cấp và cung cấp các dữ liệu lao động cho Phòng Kế hoạch - Tài chính để chi trả tiền lương và các khoản thu nhập khác cho cán bộ, viên chức, giảng viên, nhân viên và người lao động trong Trường. Đối chiếu, kiểm tra số tăng, giảm về lương cán bộ, viên chức, giảng viên, nhân viên và người lao động theo quý, năm;

d) Làm thủ tục cấp sổ bảo hiểm xã hội, theo dõi thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội của cán bộ, viên chức, giảng viên, nhân viên và người lao động trong trường; làm thủ tục chế độ nghỉ hưu, thôi việc cho cán bộ, viên chức, giảng viên, nhân viên và người lao động thuộc Trường;

đ) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức, giảng viên, nhân viên từng năm, từng giai đoạn;

e) Thực hiện các thủ tục cử cán bộ, viên chức, giảng viên và người lao động  đi học, tham quan học tập trong và ngoài nước, tham gia dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, chuyển ngạch, nâng ngạch giảng viên, viên chức;

g) Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng định mức lao động và các chế độ khác đối với cán bộ, viên chức, giảng viên tham gia giảng dạy;

h) Lập kế hoạch làm việc ngoài giờ, tăng ca, thứ 7, chủ nhật và ngày lễ; theo dõi, kiểm tra và thực hiện chế độ theo quy định;

i) Thực hiện công tác thống kê, báo cáo và công tác bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực chế độ chính sách và tiền lương theo yêu cầu của Trường và các cơ quan chức năng.

4. Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật

a) Tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, các phong trào thi đua; công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật; thường trực hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

b) Theo dõi, tổng hợp, xác nhận ngày công lao động; kiểm tra việc chấp hành kỷ luật lao động của cán bộ, viên chức, giảng viên, nhân viên và người lao động theo quy định của Trường và pháp luật;

c) Hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện các phong trào thi đua, quản lý hồ sơ công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức, viên, nhân viên và người lao động trong Trường;

d) Tham mưu và hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục hồ sơ đề nghị xét phong tặng các chức danh, danh hiệu các cấp, trình cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

đ) Thực hiện công tác thống kê, báo cáo và công tác bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực thi đua, khen thưởng và kỷ luật theo yêu cầu của Trường và các cơ quan chức năng;

5. Tham mưu, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, pháp chế và công tác ngoại vụ

a) Tham mưu, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện nội quy, quy chế làm việc trong Trường;

b) Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức, giảng viên, nhân viên và người lao động trong Trường; làm công tác tổ chức và tham gia tổ chức các chương trình hội nghị, lễ kỷ niệm, sinh hoạt... của nhà trường;

c) Phối hợp với các đơn vị trong Trường (P. HCQT, P. CT HSSV...), chính quyền địa phương và các cơ quan an ninh để làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác đảm bảo trật tự và an toàn trong Trường;

d) Theo dõi, tổng hợp tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, viên chức, giảng viên, nhân viên và người lao động trong Trường để kịp thời phản ánh, đề xuất biện pháp giải quyết những sai lệch, vướng mắc của cán bộ, viên chức, giảng viên, nhân viên và người lao động;

đ) Phối hợp với các đơn vị có liên quan để giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, viên chức, giảng viên, nhân viên và người lao động trong toàn Trường;

e) Đề xuất và tổ chức, quản lý lực lượng tự vệ của Trường;

g) Tham mưu cho Ban giám hiệu về công tác ngoại vụ; quản lý các đoàn, các cá nhân từ nước ngoài đến Trường và từ Trường ra nước ngoài; là đầu mối xây dựng kế hoạch làm việc của Ban giám hiệu với các đối tác nước ngoài; làm các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân đi nước ngoài, từ nước ngoài về, người nước ngoài lưu trú tại Trường; báo cáo các cơ quan chức năng về các hoạt động có yếu tố nước ngoài theo quy định;

h) Thực hiện kiểm tra, thanh tra liên quan đến các công tác tổ chức bộ máy, quản trị nhân sự, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng và chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức, giảng viên, nhân viên và người lao động và các hoạt động khác của Nhà trường;

i) Thực hiện công tác thống kê, báo cáo và công tác bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực bảo vệ chính trị nội bộ, pháp chế và công tác ngoại vụ theo định kỳ.

6. Thống kê, tổng hợp số liệu, tổng hợp báo cáo của trường hàng tháng, quý, học kỳ và hàng năm.

7. Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các văn bản, giấy tờ liên quan đến cán bộ, viên chức, giảng viên, nhân viên và người lao động theo thẩm quyền được giao.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

5. Thành tích đạt được (từ năm 2014 đến nay)

- Trong năm năm trở lại đây, Phòng liên tục đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”. Trong đó có 3 năm đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” vào các năm học: 2013-2014; 2014-2015; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021.

- Được tặng Bằng khen của UBND tỉnh các năm: 2014-2015; 2018-2019 và 2020-2021.