Phòng Quản lý Đào tạo

I. THÔNG TIN CHUNG:

            - Tên đơn vị: Phòng Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học

            - Địa chỉ: 684 Hùng Vương, Quy Nhơn, Bình Định

            - Điện thoại: 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. Tham mưu giúp Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm trên cơ sở nhiệm vụ của Trường.

2. Giúp Ban Giám hiệu trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát các kế hoạch đào tạo.

3. Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc xác định quy mô đào tạo, cơ cấu ngành nghề. Xây dựng các đề án, chiến lược phát triển các ngành, nghề đào tạo trong trường với các loại hình đào tạo thích hợp. Nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhằm cải tiến và hoàn thiện nội dung, chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo toàn diện.

4. Phối hợp với các Khoa xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, cụ thể hóa mục tiêu đào tạo theo từng giai đoạn đảm bảo cơ cấu ngành nghề phù hợp với nhu cầu xã hội.

5. Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập cho từng khóa học, từng năm học, từng ngành, từng cấp đào tạo trong trường, đồng thời theo dõi, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo, nội dung, chương trình, giảng dạy, học tập, thi, kiểm tra cũng như việc thực hiện kế hoạch chung. Xây dựng thời khóa biểu, bố trí và điều hành lịch trình giảng dạy-học tập, giám sát, đôn đốc quá trình thực hiện.

6. Xây dựng nhu cầu đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng, phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường trong công tác tuyển dụng, đào tạo và ký hợp đồng giảng viên theo nhu cầu phát triển của Trường.

7. Giúp Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp; thi kết thúc mô đun, môn học theo quy định. Quản lý chặt chẽ kết quả thi, kết quả học tập, đảm bảo đánh giá đúng chất lượng đào tạo theo quy định; tổ chức các hoạt động: Hội thi nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp các cấp; Hội thi Kỹ năng nghề của học sinh, sinh viên hằng năm.

8. Quản lý việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho học sinh, sinh viên; người học ở cấp trình độ theo đúng quy định.

9. Tổng hợp và làm báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp trên cũng như Nhà trường. Tham mưu cho Ban Giám hiệu, các chế độ chính sách đối với các bộ giảng dạy trong Trường và cán bộ thỉnh giảng, phục vụ giảng dạy. Kiểm tra báo cáo thống kê và xác nhận khối lượng giảng dạy của tất cả giảng viên để nhà trường thanh toán chi phí giảng dạy.

10. Quản lý hành chính về giáo vụ và học vụ các bậc đào tạo của Nhà trường theo đúng các quy chế về Giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành; quy chế giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên; quy chế đào tạo Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp và các quy định khác có liên quan. Tập hợp, thống kê và xử lý các thông tin về giáo vụ và học vụ.

11. Quản lý và báo cáo chất lượng học tập của học sinh, sinh viên trong quá trình học tập tại Trường. Tham gia các Hội đồng Tuyển sinh, Hội đồng thi hoặc xét tốt nghiệp…

12. Chủ trì xây dựng quy trình, quy chế hoạt động thuộc lĩnh vực đào tạo; nghiên cứu khoa học; quy chế nhà giáo…theo đúng quy trình và trình Hiệu trưởng ban hành.

13. Phối hợp với các Khoa thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập trong Nhà trường.

14. Tham mưu, giúp Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo nghề; liên kết liên doanh về đào tạo với các trường.

15.  Tham mưu, giúp Ban Giám hiệu quản lý, triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến, kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ.

16. Tham mưu, giúp Ban Giám hiệutrong việc tổ chức và quản lý nhà giáo đi thực tế tại doanh nghiệp; lập kế hoạch thực tập cho học sinh, sinh viên và phối hợp thực hiện kế hoạch.

17. Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

III. TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

- Đội ngũ nhân sự: gồm 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng; 08 giáo vụ; và 02 nhân viên thư viện.

1. Lãnh đạo phòng:

 

Trưởng phòng

ThS. Trần Trọng Kiệm

- Email: trantrongkiem@cdktcnqn.edu.vn

 

 

 

Phó Trưởng phòng

ThS. Lê Văn Thí

- Điện thoại: 

- Email: levanthi@cdktcnqn.edu.vn

2. Nhân viên:

- ThS. Võ Song Hào - Giáo vụ

- CN. Nguyễn Thị Thúy Hằng - Giáo vụ

- ThS. Nguyễn Quốc Hùng - Giáo vụ

- ThS. Trần Thị Thu Hương – Giáo vụ

- ThS. Nguyễn Văn Lâm - Giáo vụ

- ThS. Phạm Thị Minh Nguyệt - Giáo vụ

- ThS. Cao Lam Sơn - Giáo vụ

- CN. Trần Nguyễn Hoàng Vy - Giáo vụ

- CN. Nguyễn Thị Xuân Hà - Nhân viên thư viện

- ThS. Đinh Thị Xuân Mai - Nhân viên thư viện