Nghề Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã nghề: 5520104 (Trung cấp) - 6520104 (Cao đẳng)

Tư vấn chuyên môn – Thầy Nguyễn Thanh Sang

Số điện thoại: 0934 748 738

(Liên hệ từ thứ 2 – thứ 6; Buổi sáng từ 07h00 – 11h00; Buổi chiều từ 14h00 – 17h00)

 

1. Trình độ đào tạo: Cao đẳng; Trung cấp; Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng; Đào tạo - Bồi dưỡng ngắn hạn theo nhu cầu của người học.

2. Chuẩn đầu ra:

VĂN BẢN LIÊN QUAN
Quyết định  Quyết định ban hành chuẩn đầu ra
Phụ lục  Phụ lục chuẩn đầu ra nghề Chế tạo thiết bị cơ khí

3. Chương trình đào tạo chính:

3.1 Cao đẳng:

Mã MH,MĐ

 

 

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

I

Các môn học chung

20

MH 01

Chính trị

4

MH 02

Pháp luật

2

MH 03

Giáo dục thể chất

2

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

4

MH 05

Tin học

3

MH 06

Ngoại ngữ

5

II

Các môn học, mô đun chuyên môn 

57

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

10

MH 07

Vẽ kỹ thuật

2

MH 08

Kỹ thuật chế tạo thiết bị cơ khí

2

MH 09

An toàn lao động

2

MH 10

Kỹ thuật khai triển hình gò

2

MH 11

Tiếng Anh chuyên ngành

2

II.2

Môn học, mô đun chuyên nghề

47

MĐ 12

Sử dụng dụng cụ thiết bị cơ khí

3

MĐ 13

Hàn điện cơ bản

2

MĐ 14

Hàn điện nâng cao

2

MĐ 15

Hàn cắt khí

2

MĐ 16

Hàn MIG/MAG

2

MĐ 17

Cắt Plasma CNC

2

MĐ 18

Gia công tiện, phay, bào

3

MĐ 19

Gia công trên máy tiện, phay CNC

3

MĐ 20

Chế tạo kết cấu công nghiệp

2

MĐ 21

Chế tạo thiết bị chứa công nghiệp

2

MĐ 22

Chế tạo hệ thống thông gió công nghiệp

3

MĐ 23

Thực tập sản xuất 1

11

MĐ 24

Thực tập sản xuất 2

10

Tổng cộng

77

3.2 Trung cấp THCS:

Mã MH, MĐ

 

 

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

I

Các môn học chung

12

MH 01

Chính trị

2

MH 02

Pháp luật

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

MH 05

Tin học

2

MH 06

Ngoại ngữ

4

II

Các môn học, mô đun chuyên môn 

50

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

10

MH 07

Vẽ kỹ thuật

3

MH 08

Kỹ thuật chế tạo thiết bị cơ khí

3

MH 09

An toàn lao động

1

MH 10

Kỹ thuật khai triển hình gò

3

II.2

Môn học, mô đun chuyên nghề

40

MĐ 11

Sử dụng dụng cụ thiết bị cơ khí

6

MĐ 12

Hàn điện

4

MĐ 13

Hàn cắt khí

4

MĐ 14

Hàn MIG/MAG

4

MĐ 15

Chế tạo kết cấu công nghiệp

4

MĐ 16

Chế tạo thiết bị chứa công nghiệp

4

MĐ 17

Thực tập sản xuất 1

8

MĐ 18

Thực tập sản xuất 2

6

Tổng cộng

62

3.3 Trung cấp THPT:

MH, MĐ

 

 

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

I

Các môn học chung

12

MH 01

Chính trị

2

MH 02

Pháp luật

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

MH 05

Tin học

2

MH 06

Ngoại ngữ

4

II

Các môn học, mô đun chuyên môn 

34

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

7

MH 07

Vẽ kỹ thuật

2

MH 08

Kỹ thuật chế tạo thiết bị cơ khí

2

MH 09

An toàn lao động

1

MH 10

Kỹ thuật khai triển hình gò

2

II.2

Môn học, mô đun chuyên nghề

27

MĐ 11

Sử dụng dụng cụ thiết bị cơ khí

3

MĐ 12

Hàn điện cơ bản

2

MĐ 13

Hàn cắt khí

2

MĐ 14

Hàn MIG/MAG

2

MĐ 15

Chế tạo kết cấu công nghiệp

2

MĐ 16

Chế tạo thiết bị chứa công nghiệp

2

MĐ 17

Thực tập sản xuất 1

8

MĐ 18

Thực tập sản xuất 2

6

Tổng cộng

46

3.4 Liên thông cao đẳng:

Mã MH,MĐ

 

 

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

I

Các môn học chung

8

MH 01

Chính trị

2

MH 02

Pháp luật

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

MH 05

Tin học

1

MH 06

Ngoại ngữ

1

II

Các môn học, mô đun chuyên môn 

23

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

3

MH 07

An toàn lao động

1

MH 08

Tiếng Anh chuyên ngành

2

II.2

Môn học, mô đun chuyên nghề

20

MĐ 09

Hàn điện nâng cao

2

MĐ 10

Cắt Plasma CNC

2

MĐ 11

Gia công tiện, phay, bào

3

MĐ 12

Gia công trên máy tiện, phay CNC

3

MĐ 13

Chế tạo hệ thống thông gió công nghiệp

3

MĐ 14

Thực tập sản xuất

7

Tổng cộng

31

4. Cơ sở vật chất:

Diện tích nhà xưởng rộng lớn với 03 xưởng thực hành và sản xuất. Trang thiết bị đầy đủ, hiện đại theo thực tế sản xuất nhằm đảm bảo học sinh - sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ thực hiện được ngay các công việc của doanh nghiệp tuyển dụng yêu cầu bao gồm: Thiết bị cắt oxy - khí cháy; Máy cắt Plasma CNC; Máy chấm tole; Máy nhấn; Máy tiện; Máy tiện CNC - phay CNC; Máy hàn hồ quang tay; Máy hàn MAG; Máy hàn khí; Máy khoan và thiết bị cầm tay các loại.

5. Hình ảnh hoạt động của Nghề Chế tạo thiết bị cơ khí: